Meerjaren beleidsplan 2023-2025

 

 

Beleidsplan
MAF Nederland
2023 – 2025

 

Open het beleidsplan

 

 

Korte terugblik

 

In het beleidsplan 2018-2020 voorzagen we een doorgaande groei in zowel inkomsten als uitzendingen. Dit is ook gerealiseerd. De inkomsten stegen van 6,2 miljoen in 2017, naar bijna 6,9 miljoen in 2020. Het aantal uitgezonden gezinnen nam toe ondanks dat in 2020 de uitzendingen door Corona tijdelijk stilvielen.

Voor de jaren 2021 en 2022 hebben we gekozen voor jaarplannen met verschillende begrotingsscenario’s. Dit in verband met de Coronacrisis, waarvan de impact op economie en vervolgens fondsenwerving moeilijk te voorspellen was. Zeker een meerjarenbeleid was moeilijk te maken.

Deze laatste twee jaren, waarin vanuit huis werken ook steeds gebruikelijker werd, hebben we (versneld) gebruikt om ons beleid en onze systemen op de combi van kantoor en thuiswerken in te richten.

Ook in 2021 stegen de inkomsten en uitzendingen en de verwachting is op basis de eerste drie kwartalen, dat deze trend zich doorzet in 2022. Op moment van schrijven zijn 31 gezinnen uitgezonden t.o.v. 24 in 2017. Aangezien er jaarlijks ook enkele gezinnen terugkeren, betekent dit een aanzienlijke groei in nieuwe uitzendingen.

Adri van Geffen
Bestuurder/directeur

Inleiding Beleidsplan 2023-2025

Nu we de groei nog wat willen versnellen hebben we gekozen voor een ander format. Bedoeling is dat iedereen in hetzelfde format werkt en uit hetzelfde format gedurende de komende drie jaar informatie haalt. Daarbij zijn er drie niveaus van informatie, waarbij hier het eerste niveau; de hoofddoelstellingen worden aangegeven.

Hoofddoelstellingen

Hoofddoelstellingen

We verwachten dat een doorgaande groei mogelijk is richting de 10 miljoen euro eind 2025.
We gaan daarbij uit van de sterktes uit de SWOT en de kansen die er voor MAF liggen.
Daarvoor zal er al vanaf eind 2022 geïnvesteerd dienen te worden in extra personele inzet. In de begroting is rekening gehouden met een groei van 4,5 fte.

De groei verwachtingen zitten met name in de volgende onderdelen:

MAF Businessclub

Groei van 300 naar 500 leden

Grotere donoren

Met meer persoonlijke benadering, verwachten we dat deze donateurs geïnteresseerd zullen zijn in ondersteuning van grotere projecten.

Nalatenschappen

De grotere aandacht vanaf 2010 begint zich langzaam te vertalen in extra legaten en erfenissen, naast het feit dat MAF in Nederland inmiddels meer dan 40 jaar bestaat en daarmee de kans op nalatenschappen groeit.


 

De meeste groei in personele inzet zal daarom binnen de Marketingafdeling plaatsvinden, gevolgd door versterking van het team van Donateursservice, die voor gegevensverwerking en opvolging verantwoordelijk zijn.

Minder beïnvloedbaar is de groei van het aantal mensen dat uitgezonden wil worden, maar op basis van de stabiele interesse onder potentiële kandidaten, verwachten we een gestaag doorgaande groei van netto 2 uitzendingen per jaar (uitzendingen minus teruggekeerden), wat waarschijnlijk binnen de huidige capaciteit op de HR-afdeling gerealiseerd kan worden.

Beleidsplan

Good Governance

Huidige werkwijze behouden

Omzetgroei

Doorgaande groei naar 9,7 miljoen euro

Groei aantal donateurs

Groei naar 500 Businessclub leden, Groei aantal geven de kerken (500+) naar 150, groei aantal major donors (5000+) naar 40

Behoud van betrokkenheid van donateurs

Percentueel aantal biddende, gevende en evenementen bezoekende en als vrijwilliger ingeschreven supporters blijft gelijk.

Behoud van donateurs

De maximale (zachte) uitstroom van donateurs van 1.700 per jaar behouden.

Groei Uitzendingen

Doorgaande groei aantal uitzendingen netto 2 per jaar.

Duurzame inzetbaarheid van mensen

Medewerkers, Internationale Staf en TFC-leden geven aan dat taakbelasting in balans is.

Verhoging efficiency en inzicht in resultaten

Financiële rapportages geven gewenste inzicht in financiële situatie. Door doorgaande automatisering stijgt het aantal administratieve FTE langzamer dan de inkomsten.

Handhaven en verbeteren kwaliteitsniveau Donateursservice

Geen procentuele stijging van het aantal klachten op het aantal donateurs.

Goede en veilige werkomgeving

Voldoen aan wet- en regelgeving.

Optimaal ondersteunen en introduceren van automatisering

Efficiency en kwaliteitsslagen in verschillende afdelingen.

Begroting

Meerjarenbegroting 2023-2025

202320242025
BATEN
Bestemde baten
Internationale staf 2.550.000 2.650.000 2.750.000
Projecten 2.900.000 3.300.000 3.700.000
Onbestemde giften 2.750.000 3.000.000 3.250.000
Totaal 8.200.000 8.950.000 9.700.000
LASTEN
Internationale staf 2.550.000 2.650.000 2.750.000
Projecten 3.583.000 4.078.000 4.708.000
Personeelskosten S&B 164.000 199.000 203.000
Overige kosten S&B 10.000 10.000 10.000
Selectie & Begeleiding Int. Staf 174.000 209.000 213.000
Personeelskosten M&C 606.000 619.000 632.000
Overige kosten M&C 585.000 665.000 646.000
Marketing & Communicatie 1.191.000 1.284.000 1.278.000
Personeelskosten F&B 279.000 285.000 291.000
Overige kosten F&B 70.000 75.000 80.000
Financiën & Bedrijfsvoering 349.000 360.000 371.000
Personeelskosten ALG 163.000 167.000 171.000
Overige kosten ALG 165.000 177.000 184.000
Algemeen 328.000 344.000 355.000
Totaal 8.175.000 8.925.000 9.675.000
Gewenst saldo 25.000 25.000 25.000
- - -
Saldo 25.000 25.000 25.000